Lai palīdzētu meža īpašniekiem pieņemt lēmumus par saimnieciskās darbības uzsākšanu savos īpašumos, esam izveidojuši vienkāršotu cirsmas vērtības aprēķina modeli.  Tajā kā izejas dati no nogabala apraksta ir jāievada nogabala numurs, platība, krāja uz hektāra un tās sadalījums pa koku sugām. Papildus modelī ir jāievada procentuālais krājas sadalījums pa sortimentiem (pēc vizuāla vērtējuma dabā), piegādātu sortimentu cenas (pie pircēja), zāģēšanas, pievešanas un vidējās izvešanas (kokvedēja pakalpojuma) izmaksas. Arī ienākuma nodokļa likme. Nogabalu apraksta datus vislabāk ir ņemt no Valsts meža dienesta aktuālizētās izdrukas (to var bez maksas iegūt tuvākajā mežniecībā).

Modelis ir veidots tā, lai arī nesagatavots meža īpašnieks varētu pats aptuveni novērtēt sava izstrādājamā meža vērtību. Ja ir nepieciešama palīdzība precīzākas vērtības kalkulācijas veikšanai, varat sazināties ar mūsu konsultantiem reģionos.

Datu ievades paraugu skatīt zemāk

Cirsmas ieņēmumu kalkulācija

Datu ievades paraugs

Paraugā nogabalu raksturojošo rādītāju izdrukā ar dzelteno krāsu ir izcelti dati, kas nepieciešami cirsmas kalkulācijai.