Mūsu vērtības

Sekojošie astoņi pamatprincipi iezīmē to filozofiju, uz kuras pamata, apvienojot līdzīgi domājošus meža īpašniekus, mēs vēlamies veidot un attīstīt mūsu kooperatīvu:

  • Katram meža īpašniekam ir tiesības apsaimniekot savu īpašumu atbilstoši saviem mērķiem.
  • Ilgtspējīga mežsaimniecība ietver sevī gan ekonomiskos un sociālos, gan arī kultūras un ekoloģiskos aspektus.
  • Veselīgi un ainaviski daudzveidīgi meži ir neatņemama lauku vides sastāvdaļa.
  • Efektīva koksnes ražošana ir ekonomiski izdevīgas mežsaimniecības pamats.
  • Privātā mežsaimniecība ir vitāli svarīga, lai nodrošinātu lauku apvidu ekonomisko dzīvotspēju.
  • Izglītošana un informēšana ir labāks ceļš uz dabas vērtību saglabāšanu Latvijas mežos, nekā likumdošanā noteikti aizliegumi.
  • Saimnieciskās darbības ierobežojumiem privātajos mežos ir jābūt brīvprātīgiem (līgumiskiem) un pienācīgi kompensētiem.
  • Kopts, labi apsaimniekots mežs dod ievērojami lielāku ieguldījumu atmosfēras oglekļa piesaistē un siltumnīcu gāzu apjoma samazināšanā, nekā nekopts un novārtā pamests mežs.