Ja arī Jūs esat meža īpašnieks un esat nolēmis pievienoties kooperatīvajai sabiedrībai “Mežsaimnieks”, Jums ir jāaizpilda jaunā biedra iestāšanās anketa.

Pēc aizpildīšanas un parakstīšanas šī anketa ir vai nu jāieskenē un jāatsūta mums uz e-pastu: info@mezsaimnieks.lv, vai pa pastu:  MPKS ” Mežsaimnieks”, Pilsētas laukums 4 – 201, Kuldīga, Kuldīgas novads LV-3301.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvanīt pa tālruni: 24225225 vai rakstīt uz e-pastu info@mezsaimnieks.lv.

Iestāšanās anketa

Lai nodrošinātu meža apsaimniekošanas sertifikācijas prasības, kā arī MPKS “Mežsaimnieks” likumības pārbaudes sistēmas prasības, īpašnieks iestājoties par MPKS “Mežsaimnieks” biedru un parakstot biedru iesniegumu apliecina savu piekrišanu sadarboties un sniegt visu nepieciešamo informāciju par kokmateriālu izcelsmi.

Biežāk uzdotie jautājumi

Jūsu ērtībai esam sagatavojuši zemāk redzamās atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par biedra statusu:

1. Kas var kļūt par kooperatīvās sabiedrības “Mežsaimnieks” biedru?

Par Sabiedrības biedru var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā Latvijas teritorijā ir mežs. Juridisko personu Sabiedrībā pārstāv tās pilnvarots pārstāvis.

Vai visi biedri biedru kopsapulcē ir vienlīdzīgi?

Saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu, katram biedram neatkarīgi no viņa meža platības un iemaksātā paju kapitāla apjoma, biedru kopsapulcē ir viena balss. Tā ir būtiska kooperatīvu atšķirība no citām uzņēmējdarbības formām.

Kas jādara, lai kļūtu par biedru?

Persona, kas vēlas iestāties Sabiedrībā, iesniedz Sabiedrības valdei (pa pastu vai e-pastu), aizpildītu un parakstītu pieteikuma anketu. Uz šī pieteikuma pamata Sabiedrības valde pieņem lēmumu par jaunā biedra ierakstīšanu biedru reģistrā.  Ar ierakstīšanas brīdi stājas spēkā visas biedra tiesības un pienākumi izņemot balsstiesības Sabiedrības kopsapulcē. Balsstiesības jaunais biedrs iegūst tad, kad ir nokārtoti visi ar iestāšanos saistītie maksājumi.

Cik tas maksā?

Ir divi ar iestāšanos saistīti maksājumi: paju kapitāla iemaksa un iestāšanās maksājums. Abu šo maksājumu samaksu var veikt pēc katra biedra izvēles (izdarot atbilstošu atzīmi iestāšanās anketā) vai nu ar vienreizēju maksājumu (mēs piestādām rēķinu apmaksai) vai arī ar ieturējumu no nākotnes koksnes darījumu ieņēmumiem. Izpērkamo paju skaitu nosaka proporcionāli katra biedra īpašumā esošo meža zemju platībai pēc principa – 4 pajas par katru meža zemju hektāru, kurā ir atļauta galvenā cirte, un 1 paja par katru hektāru, kurā nav atļauta galvenā cirte.  Vienas pajas vērtība ir 1,42 eiro.  Tātad par 10 hektāru īpašumu, kurā nav aizliegta galvenā cirte, būtu jāiemaksā 10 x 4 x 1,42 = 56,8 eiro liels paju kapitāls. Paju kapitāls ir jāiemaksā par platību līdz 100 hektāriem. Par to platību, kas pārsniedz 100 hektārus, paju kapitāls netiek aprēķināts un nav jāapmaksā.

Iestāšanās maksa ir vienreizēja 70 eiro apmērā, neatkarīgi no meža platības. Izstāšanās gadījumā tā nav atgūstama. Ja biedrs vēlāk nolemj izstāties no kooperatīvās sabiedrības, paju kapitāls (plus nesadalītā peļņa, mīnus zaudējumi) tiek atmaksāts viņam atpakaļ Statūtos noteiktajā kārtībā. Nekādi citi ar biedra statusu saistīti maksājumi, regulāras biedru naudas u.t.t. Sabiedrībā netiek iekasētas.

Kā no kooperatīva var izstāties?

Biedrs var izstāties no Sabiedrības, iesniedzot rakstveida iesniegumu Sabiedrības valdei. Brīdī, kad biedrs ir iesniedzis iesniegumu par izstāšanos, viņš zaudē balsstiesības. Pēc tam, kad Sabiedrības valde ir pieņēmusi lēmumu par biedra izstāšanos, viņš zaudē visas Sabiedrības biedra tiesības.


Konsultācijas meža īpašniekiem

Ja vēl neesat pārliecināts, vai Jums būtu izdevīgi iestāties meža īpašnieku kooperatīvā un savus meža īpašumus apsaimniekot kopā, varat pieteikties sarunai ar mūsu konsultantu. Pirmo konsultāciju sniedzam attālināti – sazinoties ar video zvanu vai telefoniski. Lai pieteiktos konsultācijai, lūdzu zvanīt pa tālruni vai aizpildīt formu.

(Sākot ar 2023. gada sākumu plānojam atsākt konsultāciju sniegšanu meža īpašniekiem ES ELFA fonda projekta ietvaros uz vietas meža īpašumā. Šī projekta ietvaros konsultanti ar atbilstošu kvalifikāciju varēs sniegt konsultācijas meža īpašniekiem bez maksas.)

TEL: 24 225 225

  Nepieciešams*

  Vārds*

  Uzvārds*

  Telefona numurs*

  E-pasts*

  Meža īpašuma atrašanās vieta

  Īpašumā esošie hektāri

  Interesējošie konsultāciju jautājumi (dabas aizsardzība, ES projekti, mežizstrāde, mežkopība u.c.)