Biotopi mežā

Līdz 2020. gadam Latvijā visu īpašnieku mežos notika Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšana. Tās gaitā tiks apsekoti visi meža nogabali, kuros pēc dažādām pazīmēm varētu būt pamats šādu biotopu identificēšanai. Protams, meža biotopu kvalitatīva identificēšana ir darbs kas prasa profesionālas zināšanas un pieredzi meža ekoloģijā. Tomēr pastāv arī vienkāršotas metodes. Šeit mēs vienu šādu vienkāršotu metodi, ar kuru ikviens meža īpašnieks, atbildot uz zemāk redzamajiem jautājumiem, var mēģināt saskatīt biotopus savos meža īpašumos, nododam jūsu rīcībā. Jautājums, ko darīt ar atrastajiem biotopiem, tad jau paliek paša īpašnieka ziņā.

Uz zemāk redzamajiem jautājumiem, ja nav norādīts savādāk, ja atbilde ir 1-3 gab. uz ha, skaitām 1 punktu, ja vairāk par 3 gab. uz ha – 2 punkti.

1. Audzi veido dažāda vecuma koki (piemēram daļa koku ir vecāki nekā to vairums). Skatāmies šo atšķirīgo koku skaitu.

2. Ir ļoti lielu dimensiju koki (resnāki par 50 cm). Skatāmies koku skaitu.

3. Ir lēni augoši (žuburaini) ļoti veci koki. Skatāmies koku skaitu.

4. Audzē ir nelieli laukumi ar grupveida paaugu (piemēram mazo eglīšu grupas). Skatāmies šādu grupu skaitu.

5. Audzē ir nokaltuši stāvoši koki vai stumbeņi ar diametru purvainos mežos virs 20 cm, pārējos mežos virs 25 cm. Skaitām nokaltušos kokus vai stumbeņus.

6. Ir kritalas (uz zemes guļoši koki) kuru diametrs purvainos mežos pārsniedz 20 cm, pārējos mežos 30 cm. Skaitām kritalas.

7. Ir (ar saknēm) izgāzti (piemēram egļu) lieli celmi. Skaitām celmus.

8. Ir putnu sakalti augoši vai nokaltuši koki. Skaitām šādus sakaltus kokus.

9. Ir redzami augoši (dzīvi) koki ar piepēm. Skaitām šādus kokus.

10. Uz koku stumbriem aug zaļas sūnas augstāk par metru no zemes. Skaitām šādus kokus.

11. Mežā ir avotu izplūdes vietas, avoksnāji, avotainas ieplakas. Skaitām šādas vietas.

12. Ir īslaicīgi vai pastāvīgi pārplūstoši klajumi. Skaitām šādas vietas.

13. Ir pazīmes par audzē notikušu ugunsgrēku pēdējo 20 gadu laikā. Ja jā, pieskaitām vienu punktu.

14. Nogabals robežojas vai to šķērso strauts vai maza upīte. Ja jā, pieskaitām vienu punktu.

15. Zemsedzē daudz sfagnu sūnu (vairāk par pusi no platības). Ja jā, pieskaitām vienu punktu.

16. Nogabals robežojas ar upi vai ezeru. Ja jā, pieskaitām vienu punktu.

17. Nogabals atrodas Piejūras zemienē. Ja jā, pieskaitām vienu punktu.

18. Mežā atrodas ļoti liela ligzda (diametrā virs 50 cm). Ja jā, pieskaitām 10 punktus.

19. Mežā ir atrodama kāda aizsargājamā suga. Ja jā, pieskaitām 10 punktus.

20. Nogabala meža tips ir dumbrājs un tajā valdošā suga ir melnalksnis. Ja jā, pieskaitām 10 punktus.

21. Nogabala meža tips ir purvājs un tajā aug spilves. Ja jā, pieskaitām 10 punktus.

22. Nogabalā atrodas grava kurā aug platlapju koki. Ja jā, pieskaitām 10 punktus.

23. Nogabala koku vecums ievērojami pārsniedz normatīvajos aktos paredzēto koku ciršanas vecumu. Ja jā, pieskaitām 10 punktus.

Ja saskaitot punktus Jūs iegūsiet starp 10 un 15 punktiem, pastāv varbūtība, ka konkrētajā meža nogabalā var būt biotopa pazīmes. Ja punktu skaits ir vairāk kā 15, varbūtība ka Jūsu īpašumā ir ekoloģiski vērtīga mežaudze ir ļoti augsta. Šeit ievietotā informācija balstās uz metodiku, kura tiek izmantota meža nozarē. Ceram, ka tā ļaus Jums ar jaunu skatu ieraudzīt Jūsu meža īpašumu un tā nogabalu iespējamo ekoloģisko vērtību. Protams, jāpatur prātā, ka šī metode ir tikai indikatīva un uz likumsakarībām balstīta. Tikai profesionāls biotopu eksperts var veikt kvalitatīvu meža ekoloģiskās vērtības novērtējumu.