Vai pamatota galvenā cirte

Galvenās cirtes caurmēru sasniegušo mežaudžu ciršanas saimnieciskā pamatojuma izvērtēšanas modelis pēc vidējās vērtības pieauguma kulminācijas. Modeļa autors Jānis Iesalnieks. Savi dati jāievada dzeltenajās šūnās! Rezultāts lēmumu pieņemšanai atjaunojas 5 sekunžu laikā.

Modelī izmantotie pieņēmumi:
– tekošā gada koku augstuma pieaugumi ir nenozīmīgi
– tekošajā gadā audzē nav samazinājies koku skaits
– audzes produktivitāti nevar uzlabot ar kopšanas cirti
– audzes 2.stāvs ir saimnieciski nenozīmīgs