Erasmus+ projekts “Network of knowledge for efficient private forests”

Erasmus+ Stratēģisko partnerību projekts 2018 Erasmus+ Stratēģisko partnerību projekts "Network of knowledge for efficient private…

ELFLA pasākums “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai II”

MPKS “Mežsaimnieks” sadarbībā ar MPKS “L.V.Mežs” un MPKS “Mūsu mežs” īsteno Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai…

Meža attīstības fonda finansēts projekts 2019

  Biedrība "Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs" 2019.gadā īsteno Meža attīstības fonda līdzfinansētu projektu "Latvijas meža īpašnieku izglītošana meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas un…

Meža attīstības fonda projekts 2017

Biedrība "Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs" 2017.gadā īsteno Meža attīstības fonda līdzfinansētu projektu "Meža īpašnieku izglītošanas un kooperācijas veicināšanas pasākumi". Projektā…

Meža attīstības fonda projekts 2016

Biedrība "Meža īpašnieku kooperācijas atbalsta centrs" no 01.06.2016. - 30.12.2016. īsteno Meža attīstības fonda līdzfinansētu projektu "Mazo meža īpašnieku iepazīstināšana ar grupu sertifikācijas…

ELFLA LEADER projekts “Kooperatīvās sabiedrības “Mežsaimnieks” darbības pilnveidošana”

MPKS Mežsaimnieks īsteno ELFLA Latvijas LAP 2014.-2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.1 "Vietējās…

ELFLA pasākums “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”

MPKS "Mežsaimnieks" sadarbībā ar MPKS "L.V.Mežs" īsteno Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi" apakšpasākuma "Profesionālās izglītības…

ELFLA projekts pasākumā “Ražotāju grupu un organizāciju izveide”

MPKS Mežsaimnieks projekta īstenošanas laiks - no 2015.gada jūnija līdz 2020.gada maijam. Kopējais finansējums - 252 585 EUR, tai skaitā 100% ES finanšu līdzekļi. Vairāk informācijas par Eiropas…

ERASMUS+ Stratēģisko partnerību projekts

Projektā izstrādātie izglītojošie materiāli meža īpašniekiem: Rokasgrāmata “Kas jāzina meža īpašniekam”   Manual for forest owners  Most forest owners lack forest management knowledge,…

ELFLA pasākums “Sadarbība”

MPKS Mežsaimnieks kopā ar sadarbības partneriem īsteno ELFLA pasākuma "Sadarbība" projektu "Vienotas kokmateriālu plūsmas pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības attīstībai…