Par projektu:

Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks”, sadarbībā ar partneriem SIA “Liedes Meži” un ZS “Stūrīši”, ir ieguldījusi resursus un zināšanas jauna projekta realizācijā, lai veicinātu digitālo transformāciju mežsaimniecības sektorā. Projekts tiks īstenots laika periodā no 01.06.2023 līdz 31.12.2024 un tā kodu var atrast zem identifikatora nr. 23-00-A01612-000009.

Mērķis:

Galvenais mērķis ir izstrādāt un ieviest digitālus rīkus, kas nodrošinās meža īpašniekiem informācijas pieejamību un zināšanu ieguvi par meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kā arī nodrošinās informācijas apriti starp dažādām mežsaimniecības sistēmām (grāmatvedības uzskaites un meža apsaimniekošanas sistēmas).

Konteksts:

Latvijā ir vairāk nekā 100 tūkstoši privāto mežu īpašnieku. Tādējādi, šī projekta ietvaros izstrādātie rīki kalpos kā platforma, kas sniedz piekļuvi svarīgai informācijai un zināšanām visiem meža īpašniekiem. Vispārīgā informācija par meža apsaimniekošanu būs pieejama visiem lietotājiem, kamēr specifiska informācija par konkrētiem īpašumiem būs pieejama kooperatīva biedriem, nodrošinot detalizētu pārskatu par plānotajiem, ieteiktajiem un jau veiktajiem darbiem savos īpašumos.

Risinājumi:

Tiks izveidotas divas digitālās platformas:

  1. Web Portāls: Uzņēmējiem un individuāliem meža īpašniekiem tiks nodrošināta vispārīga un specifiska informācija saistībā ar mežsaimniecības labākajām praksēm, normatīviem un statistiku.
  2. Mobilā Lietotne “Mans Mežsaimnieks”: Šī lietotne piedāvās personalizētu pieredzi, ļaujot meža īpašniekiem ātri un ērti piekļūt informācijai par viņu īpašumiem un mežsaimnieciskajiem darbiem.

Funkcionalitātes:

  • Anonīmajiem Lietotājiem: Pieejama apkopota informācija par meža apsaimniekošanu, likumdošanu un nozares statistiku.
  • Kooperatīva Biedriem: Autentificējoties, biedriem būs pieejama specifiska informācija par viņu meža īpašumiem, mežsaimnieciskajiem darbiem, mežkopību, loģistiku un cita nozares specifiska informācija.

Ieguvumi:

  • Ilgtspējīga Mežsaimniecība: Nodrošinās resursus un informāciju, kas palīdzēs privāto meža īpašniekiem īstenot ilgtspējīgu mežsaimniecību.
  • Informācijas Pieejamība: Vienkāršota un ātra piekļuve vajadzīgajai informācijai palīdzēs optimizēt mežsaimniecisko darbību.
  • Efektīva Pārvaldība: Integrējot datu apmaiņu starp grāmatvedības uzskaites programmu, “LVM GEO” un Valsts meža dienesta datu sistēmu (VMD ĢIS), tiks nodrošināta efektīva informācijas aprite un lēmumu pieņemšana.

Projekts tika atbalstīts pēc ideju iesnieguma apstiprinājuma no Zemkopības ministrijas un ir daļa no Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai iniciatīvas. Tās realizācija palīdzēs veidot pamatu viedai un ilgtspējīgai mežsaimniecībai, veicinot uzņēmējdarbības un vides ilgtspēju nākotnē. Kopējās projekta izmaksas 134205.00 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas sastāda 129606.67 EUR

Projekta īstenošanu atbalsta Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.