MPKS “Mežsaimnieks” sadarbībā ar MPKS “L.V.Mežs” īsteno Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” projektu ( ID Nr.ZM/2016/24_ELFLA), kā ietvaros tiks īstenotas apmācības mežsaimniecības nozarē iesaistītām juridiskām vai fiziskām personām. Projekts tiks īstenots divu gadu laikā. Projekta kopējais finansējums 42 500 EUR, tai skaitā 100% ELFLA finansējums. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests