MPKS Mežsaimnieks īsteno ELFLA Latvijas LAP 2014.-2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projektu “Kooperatīvās sabiedrības “Mežsaimnieks” darbības pilnveidošana”. Projekts tiek īstenots 2017.gadā, tā ietvaros plānots iegādāties datortehniku un saimnieciskos pamatlīdzekļus sabiedrības pamatdarbības nodrošināšanai, kā arī īstenot mārketinga aktivitāts. Projekta attiecināmās izmaksas 9262.71 EUR, tai skaitā 80% ES līdzfinansējums.