Jaunaudzes kopšana un darbu kontrole: projekta aktualitātes

Jaunaudzes kopšana pirmajos divos, trīs gados ir nozīmīga. Tā sauktā agrotehniskā kopšana ir nepieciešama, lai novērstu, ka tiek aizkavēta kociņu attīstība, izplatās slimības u.c. Latvijā šo kontroli pašlaik veic ar cilvēkresursa palīdzību, bet tā ir tikai daļēji automatizēta. Lai atvieglotu mežkopības darbus Latvijā, līdz pat 2025. gadam tiek īstenots projekts “Jaunaudžu kopšanas darbu kontroles automatizēta bezpilota gaisa kuģu sistēma” (projekta numurs 23-00-A01612-000005).

RTU dronu projekta publicitātes plāksne

Jaunaudzes kopšana un tās darbu kontrole ar automatizētu bezpilota gaisa kuģu sistēmu

Projekta, kuru plānots noslēgt 2025. gadā, ietvaros paredzēts izstrādāt jaunaudžu kopšanas darbu kontroles automatizēto bezpilota gaisa kuģu tehnoloģiju. Šī sistēma ļaus efektīvi kontrolēt meža jaunaudžu agrotehnisko kopšanu, izmantojot bezpilota gaisa kuģus un mākslīgā intelekta metodes. Paredzams, ka gaisa kuģi automatizēti veiks meža kvartāla nogabalu apsekošanu, reģistrējot un apstrādājot sensoru datus ar mākslīgā intelekta un datorredzes palīdzību.

Kāds ir projekta mērķis?

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt automatizētu bezpilota gaisa kuģu (BGK) tehnoloģiju, kas nodrošinātu jaunaudžu agrotehniskās kopšanas darbu kontroli. Šī tehnoloģija būs nozīmīgs rīks mežsaimniekiem un Valsts meža dienesta darbiniekiem, ļaujot veikt precīzu un efektīvu jaunaudžu kopšanas darbu izpildes kontroli. Tehnoloģija spēs arī noteikt jaunaudzes koku blīvumu un to iznīkšanu, kas ir būtiski meža veselības un produktivitātes nodrošināšanai.

Projekta īstenošanas gaita

Projekta īstenošana ir plānota no 2023. gada jūnija līdz 2025. gada jūnijam. Projekta ietvaros jau līdz šim ir īstenotas vairākas nozīmīgas aktivitātes. Iepirkumu organizēšana, kas ietvēra Zenmuse P1 sensora un citu nepieciešamo komponentu iegādi, ir veiksmīgi pabeigta, un un šobrīd norit iepirkumu rezultātu saskaņošana ar Lauku atbalsta dienestu. Kopējā iepirkumu summa sasniedza 7737,00 EUR bez PVN.

Tāpat noslēgusies ir jaunaudžu objektu apskate dabā un to kartēšana ar BGK. Šī aktivitāte ietvēra arī BGK sensoru datu apstrādi un programmatūras izpēti. Aktivitātes veikšanai tika izmantotas jaunaudzes no SIA “Sodra Forest Latvia”, SIA “Rīgas meži”, Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Mežsaimnieks” un SIA “Mana Mežs” īpašumiem. Tāpat veikta BGK programmēšanas iespēju izpēte un aprobācija, kā arī izstrādāta tehnoloģijas programmatūras arhitektūra.

Pašlaik aktīvi norit programmatūras izstrāde. Šī procesa ietvaros tiek izstrādāta programmatūra kopšanas darbu novērtēšanai, kociņu blīvuma noteikšanai un iznīkušo kociņu identificēšanai. Dati tiek manuāli un automātiski anotēti, lai pilnveidotu koku sugu atpazīšanas modeļus un nodrošinātu precīzu jaunaudžu apstrādi. Līdz šim apkopotie BGK dati ir no vairāk nekā 40 nogabaliem, kopējais datu apjoms sasniedz aptuveni 868 GB. Manuāli anotētie dati ietver dažādas koku sugas un to stāvokli.

Turpmākie soļi projekta īstenošanai

Lai jaunaudzes kopšana mežu īpašniekiem Latvijā būtu ērtāka, nepieciešams spert vēl nozīmīgus soļus programmatūras izveidei. Turpmākajos projekta posmos paredzēts turpināt programmatūras izstrādi un modeļu pilnveidi, kā arī iegūt vizuālos datus par 2024. gadu. Šie dati tiks iegūti no nogabaliem, kuros agrotehniskā kopšana ir pabeigta, un tie palīdzēs precizēt koku atpazīšanas modeļus jaunaudzēs. 

Tāpat plānots arī izstrādāt dažādas atbalsta un integrācijas programmatūras, lai nodrošinātu visaptverošu un efektīvu jaunaudžu kopšanas procesu kontroli.

Projekta partneri

Projekta īstenošanā ir iesaistīti vairāki sadarbības partneri – Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, SIA “Rīgas meži”, Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks”, SIA “Sodra Latvia” un SIA “Mana Mežs”. Šie partneri strādā kopā, lai attīstītu jaunas tehnoloģijas, kas palīdzēs uzlabot mežsaimniecības procesu efektivitāti un ilgtspējību.

Projekta īstenošanu atbalsta Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā.

Šis projekts ir nozīmīgs solis Latvijas mežsaimniecības nozares attīstībā, piedāvājot inovatīvus risinājumus un veicinot ilgtspējīgu meža resursu apsaimniekošanu. Sekojiet līdzi jaunumiem, lai uzzinātu par turpmākajām attīstībām un sasniegumiem!