Noslēgusies Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanas 1. kārta

Pavasarī noslēgusies Eiropas finansēto mežsaimniecības projektu jaunā plānošanas perioda pirmā kārta. Eiropas Savienības finansējums mežsaimniecībai piešķirts vairākiem simtiem meža īpašnieku kooperatīva “Mežsaimnieks” biedru iesniegtajiem projektiem.

Kāda ir Eiropas Savienības finansējuma jēga?

Lauku atbalsta dienesta izsludinātā pieteikšanās finansiālam atbalstam sniedz nozīmīgus ieguvumus mežu īpašniekiem. Piesaistot finansējumu, iespējams veidot klimatnoturīgākas un vērtīgākas audzes. Tā vietā, lai augtu baltalkšņu, blīgznu vai apšu audzes ar īsu dzīves ciklu, tiek veicināta vērtīgu audžu veidošanās ar garāku dzīves ciklu, kas tā laikā piesaista vairāk CO2.

Eiropas Savienības līdzfinansējums – būtisks atbalsts meža īpašniekiem

Kopējais 1. kārtā pieejamais finansējums, kas ietver ieguldījumus ilgtspējīgai mežsaimniecībai un atbalstu meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai, bija teju 17 miljonu eiro apmērā, paredzot atbalstu šādām aktivitātēm:

  • jaunaudžu kopšanai;
  • lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošanai;
  • neproduktīvo un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņai;
  • meža atjaunošanai pēc dabas katastrofām, tajā skaitā egļu astoņzobu mizgrauža radītajiem postījumiem.

Lauku atbalsta dienesta izsludinātā projektu atbalsta intensitāte variē 60% vai 100% apmērā, ņemot vērā veicamās aktivitātes mērķi. Tas ir būtisks atbalsts ikvienam meža īpašniekam, tādējādi samazinot īpašnieku finansiālo slogu.

Veicot ieguldījumus ilgtspējīgā mežsaimniecībā, meža īpašnieki var palielināt meža vērtību ilgtermiņā. Tāpat ieguldījumi ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanā veicina bioloģisko daudzveidību, kas ir būtisks ilgtermiņa meža vērtības aspekts.

Pieteikumu izvērtēšana

Iesniegto projektu izvērtēšana tika veikta, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumos aprakstītos atlases kritērijus. Tālāk tie sekojoši tika sarindoti pēc iegūto punktu skaita. Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, abās intervencēs ir 30 punktu.

Svarīgi atzīmēt, ka 10 punktus projektu vērtēšanā piešķir mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedriem. Izziņu par biedra statusu MPKS “Mežsaimnieks” biedriem, iesniedzot pieteikumu, iespējams saņemt bez maksas.

Kopumā 1. kārtā projektiem tika sadalīti 34% no pieejamā finansējuma, kas sastāda teju 6 miljonus eiro.

Kooperatīva atbalsts biedriem ES projektu iesniegšanā

MPKS “Mežsaimnieks” uzdevums ir palīdzēt kooperatīva biedriem apsaimniekot savā īpašumā esošu mežu un rūpēties, lai biedru meži būtu veselīgi, kopti un tajos augtu augstvērtīgākas mežaudzes. 

Eiropas Savienības atbalsts mežsaimniecībai ir lielisks instruments šī uzdevuma sasniegšanai. Tāpēc, lai atvieglotu pieteikumu sagatavošanu kooperatīva biedriem, nodrošinājām nepieciešamo palīdzību.

  • Lai skaidrotu par pieejamo atbalstu un pieteikumu iesniegšanu, tika organizēts informatīvs seminārs.
  • Biedriem tika nosūtīta automātiski sagatavota informācija par nogabaliem savos īpašumos, kuros iespējams saņemt Eiropas Savienības projektus spēkā esošajām aktivitātēm.
  • Pēc nepieciešamības saviem biedriem tika piedāvāts sagatavot visu nepieciešamo Eiropas Savienības mežsaimniecības projektu dokumentāciju. 

Eiropas Savienības finansējuma projektu iesniegšanas 2. kārta

Lai arī 1. kārta ir noslēgusies, šogad iesniegt projektu pieteikumus Eiropas Savienības finansējumam būs iespējams vēlreiz. Sagaidāms, ka rudenī tiks izsludināta projektu iesniegšanas 2. kārta. Jau šobrīd norit darbs pie 2. kārtas noteikumu izstrādes un atbalsta apjoma noteikšanas, kas varētu būt lielāks nekā 1. kārtā. Kooperatīva biedri par iespējām tiks informēti e-pastos. 

Uzzini vairāk par savu mežu un ES projektu iespējām!

Mēs, meža īpašnieku kooperatīvs “Mežsaimnieks”, ikvienam meža īpašniekam piedāvājam iespēju saņemt Eiropas Savienības apmaksātas konsultācijas savā meža īpašumā. Konsultācijas laikā tiek veikts meža novērtējums, pēc kura tiek sagatavots meža apsaimniekošanas plāns atbilstoši īpašnieka izvirzītajiem mērķiem. Tāpat konsultācijas ietvaros ikviens īpašnieks var saņemt atbildes uz jautājumiem par mežsaimniecību, meža stādīšanu, Eiropas Savienības finansējuma piesaisti u.c. Ja esat ieinteresēts – aizpildiet pieteikuma anketu, mēs sazināsimies, lai vienotos par konsultācijas laiku!