Medību tiesību izmantošana Medību likumā un Medību noteikumos ir stingri reglamentēta, medību likumdošanas pamatprasības un zemes īpašnieka tiesības, iespējas, arī saistības būtu jāzina katram meža īpašniekam. Biežāk uzdotie zemes īpašnieku jautājumi par medību tēmu:

Vai medību tiesību nodošanas līgumi jāslēdz obligāti? Nē, jo Latvijas medību likums nosaka, ka medību tiesības pieder zemes īpašniekam, kurš tās uz savas zemes var izmantot pats vai arī nodot citām personām. Protams, var arī nemedīt vispār, taču tad medījamie dzīvnieki no plašas apkārtnes koncentrēsies Jūsu īpašumā, kur tos neviens netraucē un pastiprināti postījumi Jūsu jaunaudzēs būs neizbēgami.

Kas jāzina, ja uz savas zemes gribu medīt pats? Medīt drīkst tikai mednieks – ar medību apliecību un ikgadējo sezonas atļauju, medījot ar šaujamieroci nepieciešama arī policijas izdota ieroču atļauja. Būtiski zināt, ka limitētos medījamos dzīvniekus – aļņus, staltbriežus, mežacūkas un stirnas atļauts medīt tikai lielos vienlaidus īpašumos ar minimālās platības ierobežojumiem – stirnām virs 200 ha jebkuras zemes,  savukārt lielajiem pārnadžiem vērtē tikai meža, purvu un krūmāju platības – staltbriežu govīm un teļiem virs 1000 ha, buļļiem virs 2000 ha, aļņiem virs 2500 ha, pie tam īpašums Valsts meža dienestā jāreģistrē kā medību iecirknis. Mežacūku medībām nepieciešami 1000 ha kopējās platības, taču līdz 2020.gada 31.martam sakarā ar Āfrikas cūku mēra epidēmiju minimāla platība atkarībā no medību iecirkņa reģistrēšanas laika var būt arī mazāka. Mazāku īpašumu saimnieki (bet mednieki!) uz savas zemes var medīt visus pārējos, t.s. nelimitētos, medījamos dzīvniekus, pie tam bez prasības reģistrēt medību iecirkni. Minētās prasības un meža īpašumu struktūra faktiski nosaka, ka vairumam meža īpašnieku jāslēdz medību tiesību nodošanas līgumi ar mednieku organizācijām.

Ar kuru mednieku organizāciju slēgt līgumu? Medību iecirkņiem noteikto prasību dēļ mednieki ieinteresēti slēgt medību tiesību līgumus ar meža īpašniekiem, nereti tiek saņemti piedāvājumi no vairākām mednieku organizācijām. Izvēle, protams paliek zemes īpašnieka ziņā, taču nav jēgas slēgt līgumu ar mednieku organizāciju, kura nav ieguvusi medību tiesības apkārtējās platībās un kuru medību iecirkņa kopējā  viengabala platība neļauj medīt mūsu jaunaudžu iespējamos postītājus – aļņus un staltbriežus. Šo “ģeogrāfisko” informāciju var iegūt no vietējās apgaitas mežziņa, arī aprunājoties ar saviem zemes kaimiņiem. Var būt gadījumi, ka Jūsu īpašums tieši robežojas ar vairākiem pietiekami lieliem medību iecirkņiem, tādos gadījumos Jums jāizvērtē mednieku kolektīvu reputācija un viņu līdzšinējā attieksme pret zemes īpašnieku interesēm un izteiktajām vēlmēm.

Kas obligāti jāietver medību tiesību nodošanas līgumā? Medību tiesību nodošanas līgums ir brīvas formas un satura civiltiesisks darījums, taču daži nosacījumi tajā jāietver obligāti:

  • abu līgumslēdzēju pušu vārdi (organizācijas nosaukums), personas kods (reģistrācijas Nr.), adrese
  • līguma priekšmets – zemes vienības kadastra Nr. un īpašuma nosaukums
  • abu līgumslēdzēju pušu tiesības un pienākumi, t.sk. medījamo dzīvnieku postījumu novēršanai
  • līguma darbības termiņš, kurš nevar būt īsāks par vienu gadu
  • līguma izbeigšanas un darbības termiņa pagarināšanas nosacījumi

Līgums jāslēdz trīs eksemplāros (katrai pusei un  iesniegšanai VMD), kopīpašuma gadījumā tas jāparaksta visiem zemes īpašniekiem. Pēc līguma parakstīšanas zemes īpašnieks uz līguma darbības laiku medību tiesību ir zaudējis – pats vairs nedrīkst medīt un slēgt medību tiesību nodošanas līgumu ar citu mednieku organizāciju…….

Kas būtu jāparedz medību tiesību nodošanas līgumā? Mednieku organizācijas parasti piedāvā sagatavotus standarta līgumus, taču zemes īpašniekam jāizvērtē piedāvāto līgumu satura atbilstība viņu interesēm:

  • līgumā noteikti jābūt paredzētai iespējai to lauzt bez īpašiem nosacījumiem, savlaicīgi par līguma uzteikumu rakstiski brīdinot otru līgumslēdzēja pusi. Tādos gadījumos nav riska slēgt beztermiņa līgumu, kas abām pusēm samazina lieku birokrātiskā darba apjomu
  • īpašniekiem, kuru mežā ir jaunaudzes, nav vēlams piekrist medījamo dzīvnieku barotavu ierīkošanai, jo tās vienmēr veicina dzīvnieku koncentrāciju un to postījumus apkārtējām jaunaudzēm. Neiztur kritiku apgalvojumi, ka barotavās vienmēr būs barība, kura garšīgāka par skujām un koku mizu.  Gan jau tās būs arī tukšas….
  • mednieku vēlme līgumā paredzēt iespējas būvēt medību torņus un sagatavot stāvvietas ar šaušanas vizūrām būtu atbalstāma, jo tas paaugstina medību efektivitāti un palielina drošību
  • līgumos par medību tiesību nodošanu īpašumos ar meliorācijas sistēmām medniekiem jāparedz saistības likvidēt visas bebru apmetnes meliorācijas grāvjos