Meža izstrāde

Saliekot kopā biedru vajadzības pēc meža izstrādes, pievešanas un koksnes transportēšanas darbiem, mēs esam kļuvuši par regulāru darbu pasūtītāju virknei šo darbu veicēju visā Latvijā. Darbs ar regulāriem sadarbības partneriem uzlabo ar meža izstrādi saistīto darbu izpildes, tai skaitā, sortimentu sagatavošanas, kvalitāti. Ļoti svarīgi ir jau cirsmas izstrādes brīdī zināt, kas būs iespējamie dažādu apaļkoksnes sortimentu pircēji, lai koku stumbru sagarināšana tiktu veikta, ņemot vērā konkrētā pircēja garumu, diametru un kvalitātes vajadzības. Tikai tā ir iespējams nodrošināt maksimālu vērtību meža īpašniekam par katru cirsmā nozāģēto koksnes kubikmetru.

Cirsmu sagatavošana

Atjaunošanas cirtēs (kailcirtēs) meža izstrāde sākas ar cirsmu gatavošanu. Tā ietver cirsmu robežu atzīmēšanu dabā, vienlaidus atjaunošanas cirsmu (kailciršu) skiču sagatavošanu un iesnieguma sagatavošanu iesniegšanai Valsts meža dienestam. Cirtēs pēc caurmēra ir nepieciešams veikt arī stumbru diametra mērījumus vai nu parauglaukumos, vai visā cirsmā. Cirsmas gatavojam tikai mūsu biedru meža īpašumos. Maksu par cirsmu gatavošanu mēs pielietojam tikai atjaunošanas cirtēs (kailcirtēs). Tiem biedriem, kas mums ir devuši pieeju saviem meža nogabalu taksācijas datiem Mežu valsts reģistrā, šī cena ir  – 40 eiro/ha+PVN. Tiem, kas vēl nav sakārtojuši šīs pieejas, cena ir 50 eiro/ha+PVN. Minimālā summa par cirsmu gatavošanu ir 40 eiro.  Pārējie cirsmu gatavošanas darbi (caurmēru mērījumi, robežu iezīmēšana u.c.) biedru mežos tiek veikti bez maksas.

Cirsmu izstrāde

Lai izaugtu līdz koksnes ražas novākšanai, mežs ir audzis daudzus gadu desmitus. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai īpašnieks, koksni pārdodot, saņemtu par savu cirsmu tās maksimāli iespējamo vērtību. Mūsu sadarbības modelis ar mūsu biedriem cirsmu izstrādē  ir tāds, ka sākumā mēs iedodam īpašniekam orientējošu cirsmas vērtības prognozi. Šī vēl nav cirsmas cena. Pēc līguma noslēgšanas kooperatīvā sabiedrība organizē koku nozāģēšanu, sagarumošanu, pievešanu krautuvē un jau gatavu koksnes sortimentu piegādi tās pircējiem. Pēc līguma noslēgšanas ir iespējami avansi. Šobrīd veidojam mūsu cirsmu darbību uzskaites sistēmu “Mans mežsaimnieks”.  Kad tā būs gatava, meža īpašnieks jebkurā cirsmas izstrādes procesa brīdī, autorizējoties caur savu internetbanku,  varēs sekot līdzi no viņa cirsmas jau pārdotajiem sortimentiem, to apjomam, cenām, pie cirsmas noslēgšanas arī darbu izmaksām.  “Mans mežsaimnieks” būs sajūgta kopā ar mūsu grāmatvedības sistēmu un atspoguļos grāmatvedībā ievadītos datus, kas attiecas uz konkrēto cirsmu.

Gala norēķins ar meža īpašnieku tiek veikts tad, kad visi darbi ir pabeigti, koksne ir pārdota un ar šo cirsmu saistītās pavadzīmes un rēķini ir saņemti kooperatīvās sabiedrības grāmatvedībā. Tad arī izveidojas cirsmas gala vērtība, par kuru sastādām iepirkuma aktu (juridiskām personām pavadzīmi) un norēķinamies ar meža īpašnieku. Iepirkuma aktam tiek pievienota izdruka no “Mans mežsaimnieks” par ieņēmumiem un izdevumiem cirsmā. Kooperatīvs sev par mežizstrādes, pievešanas, koksnes transporta un pārdošanas darbu ietur 2,5 eiro/m3. Papildus koksnes cenai, atkarībā no tirgus situācijas, īpašniekam var tikt ieskaitīta daļa no piemaksām, kuras kooperatīvā sabiedrība ir saņēmusi no pircējiem par piegāžu apjomu vienošanos izpildi.

Katram iepirkuma aktam (pavadzīmei) mēs pievienojam audita anketu, kurā lūdzam mūsu biedrus novērtēt mūsu darbu un pieminēt pozitīvās un negatīvās lietas mūsu sadarbībā. Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks” praktiski neveic augošu cirsmu pirkšanu uz celma, balstoties uz augošu koku uzmērīšanas (dastošanas) rezultātiem. Tam ir vairāki iemesli. Daudzu gadu darbs meža nozarē ir pierādījis, ka augošu koku uzmērīšanas rezultātu ticamība ir visai aptuvena. Šādos darījumos cirsmas cenā pircējam uz meža īpašnieka rēķina ir jāiestrādā dažādi ar reālo kubikmetru daudzumu, cenu svārstībām un stumbru kvalitāti (līkumainība, trupe utt.) saistīti riski. Mūsu modelī īpašnieks saņem cenu par reāli iegūtajiem, nevis aptuveni aprēķinātajiem sortimentiem. Mēs strādājam ar šo modeli tāpēc, ka uzskatām, ka tas īpašniekam nodrošina iespējami labāko cirsmas vērtību.

Ja cirsmas izstrādi veic vai organizē pats īpašnieks, kooperatīvā sabiedrība veic arī jau sagatavotu sortimentu pirkšanu krautuvē pie ceļa. Šajā gadījumā mūsu ieturējums par šādas koksnes pārdošanu ir 1,0 eiro/m3. Ja caur kooperatīvo sabiedrību tiek pārdotas cirsmu atliekas (zari) šķeldošanai, mūsu ieturējums ir 0,3 eiro/berm3. Konkrētus jautājumus par cirsmu izstrādi lūdzam adresēt mūsu reģionālajiem konsultantiem, kuru kontaktinformācija ir atrodama sadaļā KONTAKTI