Eiropas līdzfinansējums

Meža īpašnieku kooperatīvs “Mežsaimnieks” saviem biedriem piedāvā sagatavot visu nepieciešamo Eiropas finansēto mežsaimniecības projektu dokumentāciju. Mūsu cenas par šo pakalpojumu ir sekojošas: “Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākuma plāna” (MAAPP) sagatavošana iesniegšanai mežniecībā – 40 eiro/dokumentu + PVN, projektu pieteikuma sagatavošana un iesniegšana LAD – 20 eiro +PVN, skiču un pārskatu sagatavošana projekta atskaitēm – 40 eiro/ha +PVN (minimālā summa 50 eiro/ha +PVN, ja nav pieslēgts LVMGEO cena 55 eur/ha + PVN, minimālā summa 85 eiro/ha + PVN);

Biedriem bez maksas izsniedzam izziņas par biedra statusu kooperatīvā, kas pie projektu vērtēšanas dod papildu desmit punktus.

Šajā plānošanas periodā šobrīd ir izsludināta projektu iesniegšanas kārta, kur projektus varēs iesniegt no 2022. gada 25. aprīļa līdz 25. maijam.

Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis termiņu neizmantoto lauksaimniecības zemju apmežošanas projektu iesniegšanai. Šo projektu ietvaros varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un ieaudzēto jaunaudžu kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Projektu pieteikumus varēs iesniegt arī apakšpasākumā “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana”. Vairāk informācijas: http://www.lad.gov.lv/…/atbalsta-p…/8-1-meza-ieaudzesana-230