Galvenā cirte pēc caurmēra – izmaiņas pēc Satversmes tiesas lēmuma

Ar Satversmes tiesas lēmumu 8. aprīlī ir atcelti iepriekš spēkā esošie nosacījumi, kas noteica, kā pieļaujama galvenā cirte pēc caurmēra, un ļāva veikt galveno cirti pie mazākiem vidējiem caurmēriem.

Kādi ir šobrīd spēkā esošie noteikumi galvenajai cirtei pēc caurmēra?

Ņemot vērā Satversmes tiesas lēmumu, šobrīd spēkā esoši ir šādi parametri.

Tabula ar caurmēra cirsmu parametriem pēc Satversmes tiesas lēmuma

Svarīgi ievērot, ka atcelti tikai tie parametri, kur caurmērs 2022. gadā tika samazināts. III bonitātei bija lielāki caurmēri, un tie ir atstāti spēkā.

Noteikumi, kas palikuši spēkā pēc Satversmes tiesas lēmuma

Kad šie caurmēri 2022. gadā Ministru kabinetā tika apstiprināti, papildus meža īpašniekam  tika arī uzlikts par pienākumu ievērot šādus noteikumus:

  • mežaudze jāatjauno stādot vai sējot;
  • cirtē jāatstāj vismaz 8 koki uz hektāru;
  • caurmēra cirti drīkst veikt ne ātrāk par 3 gadiem pēc kopšanas cirtes (spēkā stājas 01.07.2025.).

Šie punkti joprojām paliek spēkā! Ko tas nozīmē meža īpašniekam? 

Valsts meža dienests pārskatīs ciršanas apliecinājumus, kas jau ir izdoti meža īpašniekiem. Tie apliecinājumi, kuros audze nav sasniegusi ciršanas vecumu un iesniegtie caurmēra rādītāji ir mazāki nekā šobrīd spēkā esošie, tiks pārbaudīti dabā.

Savukārt, gadījumā, ja cirsma vēl nebūs uzsākta un audze neatbildīs spēkā esošajiem caurmēriem, šie apliecinājumi tiks anulēti.

Zemkopības ministrija un Valsts meža dienests šobrīd aktīvi veic darbu, lai izpildītu ST spriedumu. Jāatzīmē, ka Valsts meža dienests katru gadījumu izvērtēs individuāli un izsniegto apliecinājumu atcelšana nav paredzēta no konkrēta datuma.

Par katru atceļamo ciršanas apliecinājumu pieņemtais lēmums tiks paziņots meža īpašniekiem pēc izskatīšanas. Informācija par tiem būs pieejama VMD tīmekļvietnes izsniegto apliecinājumu reģistrā, kā arī nosūtīta meža īpašniekam uz e-pastu, ja tas ir iesniegts VMD.

Lai arī izmaiņas ir notikušas, paredzams, ka temata aktualitāte nozarē nemazināsies – vēl 23. aprīlī notikušajā Zemkopības ministrijas Meža konsultatīvajā padomē tika nolemts aicināt Ministru kabinetu atcelt visu normatīvo aktu paketi, kas tika pieņemta kopā ar samazinātajiem caurmēriem.

Kā Satversmes tiesas lēmums ietekmējis kooperatīva “Mežsaimnieks” biedrus? 

Kooperatīva operatīvo darbību tas ietekmē minimāli, jo šādu cirsmu skaits ir neliels, un cirsmas jau ir iesāktas vai pabeigtas. Tomēr dažus cirsmas līgumus būs jāanulē, un biedri zaudēs ieguldītos līdzekļus cirsmu sagatavošanā. 

Satversmes tiesas lēmums vairāk ietekmēs meža kvalitatīvu apsaimniekošanu, tāpat, iespējams, caurmēra cirtes vietā tiks nocirsts kāds vecāks mežs, kas dabai būtu bijis vērtīgāks.

Kad kooperatīva biedri izvēlas cirst pēc caurmēra? 

Mūsu biedri par ciršanu lemj vai nu tad, kad ir pienācis laiks ievākt ražu no meža, vai arī, ja to spiež finansiāli apstākļi. Pirmajā gadījumā tas ļauj efektīvāk apsaimniekot īpašumu. Tomēr parasti tieši meža sanitārie apstākļi, nevis vēlme ātrāk nozāģēt, ir faktors, kas mudināja izmantot samazinātos caurmērus. Kāpēc tā? Jo neviens saimnieciski domājošs īpašnieks nezāģē mežu, kas ir straujā augšanas procesā. 

Jautājumu gadījumā, kas saistīti ar izmaiņām, kooperatīva “Mežsaimnieks” biedrus aicinām sazināties ar mums.