Stājas spēkā ciršanas ierobežojumi egļu mežaudzēs

No 1. aprīļa stājušies spēkā ciršanas ierobežojumi egļu mežaudzēs A, B un C aizsardzības zonās (skatīt VMD rīkojumu šeit). Tie noteikti ar mērķi ierobežot egļu astoņzobu mizgrauža izplatību mežos. Šie ierobežojumi būs spēkā līdz 2024. gada 31. augustam. Informācija par vērtīgajām egļu mežaudzēm un to aizsardzības zonām ir pieejama Meža valsts reģistrā, lietojot latvija.lv autentifikācijas rīkus. D zona nav redzama Meža valsts reģistrā.

Vairāk par mizgraužu radītajiem riskiem un risinājumiem varat apskatīt mūsu biedru semināra ierakstā – skatīt šeit

Aizsardzības zonas un saimnieciskās darbības ierobežojumi

A zona

vētīgās egļu audzes

NOSACĪJUMI (JĀATBILST VISIEM)

 • Formulā vismaz 7 E
 • Caurmērs vismaz 20 cm
 • Krāja vismaz 240 m3
 • Platība vismaz 0,5 ha
 • Nav spēkā esošs apliecinājums koku ciršanai galvenajā cirtē
 • Nav izsniegts apliecinājums koku ciršanai sanitārajā cirtē no 01.01.2022.
 • mežaudzes, kurās pēc VMD 2023. gada apsekojuma datiem konstatēti kārtējā gada mizgrauža bojājumi mazāk kā 2% no valdošās koku sugas koku skaita.

SAIMNIECISKIE IEROBEŽOJUMI

Aizliegta koku ciršana, izņemot:

 • Svaigi invadētās cirsmas (1.6.1. punkts)*
 • gadā vēja gāzto un/ vai lauzto koku ciršanu sanitārajā vienlaidus cirtē
 • koku ciršanu pievešanas ceļu un kokmateriālu krautuves vietu ierīkošanai.

B zona

100m attālumā no vērtīgās egļu audzes ārējās robežas

NOSACĪJUMI (JĀATBILST VISIEM)

 • Valdošā koku suga egle vai priede
 • Vidējais caurmērs vismaz 20 cm
 • ja cirsma skujkoku mežaudzē ietilpst B aizsardzības zonā vairāk nekā 20 % no cirsmas platības, tad B aizsardzības zonā ieskaita visu mežaudzi

SAIMNIECISKIE IEROBEŽOJUMI

Aizliegta koku ciršana, izņemot:

 • Visos A zonā minētajos izņēmuma gadījumos
 • Par 0,8 ha lielākas neproduktīvas mežaudzes, piemēram:
  • P vai E mežaudzes, kurā pēc 40 gadu sasniegšanas A, Ba, Bl un citu Vi piemistrojums ir > 40 %.
  • P mežaudzi, kurā pēc 70 gadu sasniegšanas B, Ba, Bl un citu Vi piemistrojums ir > 40 %.
  • 30 – 60 gadu vecas neproduktīvas E audzes (jāveic mērījumi atbilstoši likumdošanai);
  • Retaines (Meža likuma 11. Pants).

C zona

101-500 m attālumā no vērtīgās egļu audzes ārējās robežas

NOSACĪJUMI (JĀATBILST VISIEM)

 • Valdošā koku suga egle
 • Vidējais caurmērs vismaz 20 cm
 • ja cirsma egļu mežaudzē ietilpst C aizsardzības zonā vairāk nekā 20 % no cirsmas platības, tad C aizsardzības zonā ieskaita visu mežaudzi;

SAIMNIECISKIE IEROBEŽOJUMI

Aizliegta koku ciršana:

 • kopšanas un galvenajā izlases cirtē;
 • kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē platībā, kas mazāka par 0,8 hektā

D zona

Pārējā teritorija (ārpus A,B,C zonām). MVR netiek atzīmēta

*1.6.1. punkts – saņemot VMD sanitāro atzinumu, atļauts cirst sanitārajā vienlaidu cirtē mežaudzi vai tās daļu, ja tajā ir 2023., 2024. gada augu veģetācijas sezonā vismaz 10 mizgraužu bojāti koki/ha vai nogabalā, kas < par 1ha:

 • egles ar zaļām skujām un svaigiem vienu milimetru lieliem caurumiem – ieskrejām koka stumbrā, kur pie koka sakņu kakla ir sakrājušies brūni mizas milti
 • vai egles ar zaļām skujām un daļēji nolobījušos mizu un ir konstatējama vaboļu, kāpuru vai kūniņu klātbūtne,
 • vai kaltušas egles, kuru vainagi ir ar brūnām, dzeltenzaļām skujām vai arī bez skujām, bet saglabājušies vainaga smalkie zariņi, miza daļēji atlupusi, uz koka mizas redzamas mizgraužu izskrejas.

Apliecinājuma izsniegšana Svaigi invadētām cirsmām, VMD apliecinājumu izsniedz 5 darbadienu laikā. Ja papildus nepieciešams atzinums no DAP, tad 5 darba dienu laikā kopš DAP atzinuma saņemšanas.

Ja A, B, C un D aizsardzības zona ietilpst Īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un, kurā ir atļauta sanitārā cirte saskaņā ar VMD sanitāro atzinumu, mizgraužu invadētās egles atbilstoši 1.6.1. apakšpunktā noteiktajam atļauts cirst sanitārajā vienlaidu cirtē, saglabājot augtspējīgo citu koku sugu kokus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. VMD apliecinājumu koku ciršanai izsniedz pēc DAP pozitīva atzinuma saņemšanas. Iesniedzot iesniegumu apliecinājuma saņemšanai koku ciršanai sanitārajā vienlaidus cirtē Gaujas nacionālajā parkā un Ķemeru nacionālajā parkā, nav jāiesniedz informācija par dabā iezīmētajiem izcērtamajiem kokiem;

Svarīgi! Laika periodā no 1. aprīļa līdz 31. augustam meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir aizliegts cirst kokus A, B un C aizsardzības zonās, ja koku ciršana ir aizliegta saskaņā ar Valsts meža dienesta rīkojumu. Informācija par tiem nogabaliem, kuros apturēta darbība, apskatāma Meža valsts reģistra apliecinājumu sadaļā, ievadot konkrēto apliecinājuma numuru.

Saņemiet Eiropas Savienības apmaksātas konsultācijas savā meža īpašumā!

Vēlaties gudri apsaimniekot savu meža īpašumu? Novērtēt tā stāvokļu un saņemt saviem mērķiem pielāgotu apsaimniekošanas plānu? Piesakiet ES apmaksātu konsultāciju pie mūsu kooperatīva mežsaimniecības speciālista! Konsultācijas laikā:

 • tiks veikts Jūsu meža stāvokļa novērtējums;
 • tiks plānota un optimizēta meža apsaimniekošana;
 • uzzināsiet vairāk par ilgtspējīgu mežsaimniecības praksi un metodoloģijām;
 • saņemsiet padomus par meža aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Saņemiet profesionālu atbalstu no kooperatīva “Mežsaimnieks”!

Pieteikties konsultācijai